in

„Schëtter, erziel eis eng Geschicht…“

„Schëtter, erziel eis eng Geschicht…“

E Projet iwwert d’ Afierwen vun ale Fotoen vun der Gemeng Schëtter.
Archiv: Fotoclub Schëtter an digital Faarwebeaarbechtung Sophia Rein – Juni 2021
Ausstellung um Schoulcampus “An der Dällt”, Minsbech

Dank der Organisatioun vu ville Manifestatiounen, engem ganz diversen Zesummeliewen an engagéierten a motivéierte Bierger war d’ Gemeng Schëtter scho laang eng gutt Plaz fir ze liewen, eng Plaz fir sech ze begéinen, ze versammelen, zesummen ze laachen a Fester ze feieren.

En déiwen Abléck an d’ Archiver vum Fotoclub Schëtter huet eis inspiréiert e puer Momenter erëm opliewen ze loossen an e puer Schnappschëss vu méi oder manner antike vergaangene Momenter auszestellen an esou déi vergaangen Zäiten an d’ Traditioune vum Liewen an eiser Gemeng ze éieren.

Ausgestallt um Schoulcampus, mécht d’ Afierwen vun dësen ale Fotoen dës Erënnerungen nach méi freedeg a feierlech, fir de Virwëtz an den Interessi vun eise Kanner fir d’ Liewen an d’ Geschicht vun eiser Gemeng ze erhéijen.

“Schuttrange, tell us a story …”

Project for colouring old photographs of the commune of Schuttrange.
Archives: Fotoclub Schëtter and digital colouring Sophia Rein – June 2021
Exhibition on the school campus, “An der Dällt”, Munsbach

Thanks to the organization of many events, a very diverse community life and committed and motivated citizens, the commune of Schuttrange has been in the past already a good place to live, a place of encounters, laughter and celebration…

A deep plunge into the archives of our local Fotoclub, inspired us to bring back to life and exhibit a few snapshots of more or less ancient past moments and thus to pay homage to past times and to the traditions of the life in Schuttrange.

Exhibited on the school campus, the colouring of these old photographs makes these memories even more joyful and festive, to better arouse the curiosity and interest of our children for the life and history of the commune.

« Schuttrange, raconte-nous une histoire… »

Projet de mise en couleurs de photographies anciennes de la commune de Schuttrange.
Archives: Fotoclub Schëtter et mise en couleurs digitale Sophia Rein – juin 2021
Exposition sur le campus scolaire « An der Dällt », Munsbach

Grâce à l’organisation de nombreux évènements, à une vie associative très diversifiée et à des citoyens engagés et motivés, la commune de Schuttrange est un endroit où il est bon de vivre, un endroit de rencontres, de rires et de fête, depuis longtemps déjà…

Un plongeon dans les archives du Fotoclub Schëtter nous a inspiré à faire revivre et exposer quelques clichés d’instants passés plus ou moins anciens et rendre ainsi hommage aux temps passés et aux traditions de la vie de notre commune.

Exposés sur le campus scolaire, la mise en couleurs de ces anciens clichés, rend ces souvenirs encore plus joyeux et festifs, pour mieux attirer la curiosité et l’intérêt de nos enfants pour la vie et l’histoire de notre commune.

https://www.schuttrange.lu/actualites/actualite?article_id=226

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Wie gefällt dir dieser Beitrag?

Geschrieben von gemengschetter

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Die Juli-Ausgaben sind da!

Fairtrade Gemeng Zertifikat fir d'Gemeng Schëtter