in

De Schëtter Bicherschaf ass op!

[LU] De Schëtter Bicherschaf ass op!
Ufanks vum Joer huet de Schäfferot vun der Gemeng Schëtter decidéiert fir d’Telefonskabinn virun der Schoul zu Minsbech, déi vun der Post net méi gebraucht ginn ass, an e Bicherschaf fir eis Bierger ëmzebauen.
D’Kabinn ass vun de Gemengeservicer ofmontéiert, gebotzt, nei lackéiert an designed ginn inklusiv engem Regal ass aus lokalem Holz.
Mat der Hëllef vu Bierger aus der Gemeng, der Schoul an dem Schëtter Treff ass de Bicherschaf elo gutt gefëllt esou dass e vun elo un nom Prinzip “Huel e Buch a looss en anert amplaz” vu Grouss a Kleng ka genotzt ginn.
Mir wënschen Iech vill Spaass beim liesen a vergiesst net Är Hänn ze desinfizéieren. 😉

[FR] « Schëtter Bicherschaf » est ouvert
Au début de l’année, le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Schuttrange a décidé de transformer la cabine téléphonique devant l’école de Munsbach, qui n’était plus nécessaire à la poste, en étagère à livres pour nos citoyens.
La cabine a été démantelée, nettoyée, peinte et reconçue par les services communaux, y compris une étagère en bois local.
Avec l’aide de citoyens de la commune, de l’école et du «Schëtter Treff», la bibliothèque est désormais bien remplie, pour qu’elle puisse être utilisée par des adultes et des enfants selon le principe «Prenez un livre et laissez-en un autre».
Nous espérons que vous apprécierez la lecture et n’oubliez pas de vous désinfecter les mains. 😉

[EN] “Schëtter Bicherschaf” is open
At the start of the year, the college of mayor and aldermen of the commune of Schuttrange decided to transform the telephone booth in front of the Munsbach school, which was no longer necessary for Post Luxembourg, into a bookshelf for our citizens.
The cabin has been dismantled, cleaned, painted and redesigned by the municipal services, including a local wooden shelf.

With the help of citizens of the municipality, the school and the “Schëtter Treff”, the library is now fully stocked, so that it can be used by adults and children according to the principle “Take a book and leave another”.
We hope you enjoy the reading and do not forget to sanitize your hands. 😉

[DE] „Schëtter Bicherschaf“ ist geöffnet
Anfang des Jahres beschloss der Schöffenrat der Gemeinde Schüttringen, die Telefonzelle vor der Schule in Munsbach, die von der Post nicht mehr benötigt wurde, in ein Bücherregal für unsere Bürger umzuwandeln.
Die Kabine wurde von den kommunalen Diensten abgebaut, gereinigt, gestrichen und neugestaltet, einschließlich eines Regals aus lokalem Holz.
Mit Hilfe von Bürgern aus der Gemeinde, der Schule und dem „Schëtter Treff“ ist das Bücherregal nun gut gefüllt, so dass es von nun an von Erwachsenen und Kindern nach dem Prinzip “Nimm ein Buch und lass ein anderes da” benutzt werden kann.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen und vergessen Sie bitte nicht, Ihre Hände zu desinfizieren. 😉

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Wie gefällt dir dieser Beitrag?

Geschrieben von gemengschetter

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

LËTZEBUERG, DAT ASS VAKANZ!

Die September-Ausgaben sind da!