Europadag 2022 zu Schëtter

Europadag 2022 zu Schëtter

Den 9. Mee huet de Schäffen- a Gemengerot vun der Schëtter Gemeng a Präsenz vun de Presidenten a Sekretäre vun de Kommissiounen den Europadag gefeiert.

A senger Ried huet de Buergermeeschter Jean-Paul Jost zeréck gekuckt, wéi ass dëst Europa entstan an deem mir haut all zesummen a Fridden an a Wuelstand liewen. Hien huet drun erënnert dass virun nëmmen 2 Joer d’ Grenzen an Europa deelweis zou waren an ënnert anerem d’Gemengen deemools e staarkt Zeechen “Fir en Europa mat oppene Grenzen” gesat hunn.

“Haut hänkt tëscht dem Lëtzebuerger an dem Europafändel dee vun der Ukrain. Duerch de Krich direkt un eise Grenzen si mir eis haut als Europäer erëm méi no wéi jee an dat musse mer och bleiwen. Ech sinn iwwerzeegt dat eis Solidaritéit an Eenheet weiderhin aus dësem schéinen Europa eng nach méi solidaresch a liewenswäert Staate Gemeinschaft maachen. Kommt mir baue weider an engem positive Geescht un eiser europäescher Gemeinschaft.”

Ofschléissend ass d’ Europa Hymn gespillt ginn.

[FR] Journée de l’Europe 2022 à Schuttrange

Le 9 mai, le collège des bourgmestre et échevins et le conseil communal de Schuttrange ont célébré la Journée de l’Europe en présence des présidents et secrétaires des commissions.

Dans son allocution, le bourgmestre Jean-Paul Jost est revenu sur les origines de cette Europe dans laquelle nous vivons tous ensemble aujourd’hui dans la paix et la prospérité. Il a rappelé qu’il y a seulement deux ans, les frontières de l’Europe étaient partiellement fermées et que, entre autres, les communes avaient émis à l’époque un signal fort “Pour une Europe aux frontières ouvertes”.

« Aujourd’hui, entre les drapeaux luxembourgeois et européen, est suspendu celui de l’Ukraine. En raison de la guerre directement à nos frontières, nous, Européens, sommes aujourd’hui plus proches que jamais les uns des autres et nous devons le rester. Je suis convaincu que notre solidarité et notre union continueront à faire de cette belle Europe une communauté étatique encore plus solidaire et vivable. Continuons à construire dans un esprit positif notre communauté européenne. »

Pour finir, l’hymne européenne a été jouée.

[EN] Europe Day 2022 in Schuttrange

On May 9, the college of the mayor and aldermen and the communal council of Schuttrange celebrated Europe Day in the presence of the presidents and secretaries of the committees.

In his speech, Mayor Jean-Paul Jost returned to the origins of this Europe in which we all live together today in peace and prosperity. He recalled that only two years ago the borders of Europe were partially closed and that, among other things, the communes had issued a strong signal at the time “For a Europe with open borders”.

“Today, between the Luxembourg and European flags, hangs that of Ukraine. Due to the war directly at our borders, we Europeans are now closer than ever to each other and we must remain so. I am convinced that our solidarity and our union will continue to make this beautiful Europe an even more united and livable state community. Let us continue to build our European community in a positive spirit.”

Finally, the European anthem was played.

Wie gefällt dir dieser Beitrag?

Geschrieben von gemengschetter

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Ënnerzeechnung vum Pakt vum Zesummeliewen zu Schëtter

Kuche-Bakconcours an Degustatioun vu Fairtrade-Produiten