in

Ruffbus Syrdall – den neien elektresche Ruffbus vun Nidderaanwen

Ruffbus Syrdall – den neien elektresche Ruffbus vun Nidderaanwen a Schëtter
Den 28. Februar 2022 sinn d’ Vertrieder vun der Nidderaanwener a Schëtter Gemeng am Centre Polyvalent “A Schommesch” zu Nidderaanwen a Präsenz vum Direkter vun der Administration des transports publics, dem Här Alex Kies, zesummekomm fir déi offiziell Aweiung vum neie Ruffbus Syrdall.
Ab dem 1. Mäerz fusionéiert de Ruffbus vun der Gemeng Nidderaanwen, de Charly, mat dem Syri-Express vun der Gemeng Schëtter zum gemeinsame Ruffbus Syrdall. Dës Fusioun erméiglecht eng effizient Notzung vu béide Bussen, déi an hirem neien Design dat ganzt Gebitt vun den 2 Gemenge befuere wäerten. Niewent den zwou Gemenge ginn och vereenzelt Statiounen an den Nopeschgemenge Betzder, Contern a Sandweiler ugefuer, esou wéi de Rehazenter an d’ Spidol Robert Schuman um Kierchbierg.
De Ruffbus Syrdall ass fir d’ Bierger vun der Gemeng Nidderaanwen a Schëtter gratis. Dir kënnt är Faart ënnert der Telefonsnummer 28 108 -39 reservéieren.
Den Asaz vun elektresche Busser ënnersträichen also däitlech den Engagement vu béide Gemengen fir de Klimaschutz.

Ruffbus Syrdall – le nouveau Service de navette électrique personnalisé des communes de Niederanven et Schuttrange
A la date du 28 février 2022, les représentants des communes de Niederanven et de Schuttrange se sont réunis au centre polyvalent “A Schommesch” à Niederanven en présence du Directeur de l’Administration des transports publics, Monsieur Alex Kies, pour l’inauguration officielle du nouveau Ruffbus Syrdall.
A partir du 1er mars, le bus de la commune de Niederanven, le Charly, fusionnera avec le Syri-Express de la commune de Schuttrange pour former le Ruffbus Syrdall commun. Cette fusion permettra une utilisation plus efficace des deux bus qui, dans leur nouveau design, desserviront l’ensemble des territoires des deux communes. Outre les deux communes, plusieurs arrêts sont également desservis dans les communes voisines de Betzdorf, Contern et Sandweiler, ainsi que le centre de rééducation et l’hôpital Robert Schuman à Kirchberg.
Le Ruffbus Syrdall est gratuit pour les citoyens des communes de Niederanven et de Schuttrange. Vous pouvez réserver votre trajet en appelant le 28 108 -39.
L’utilisation de bus électriques souligne ainsi clairement l’engagement des deux communes pour la protection du climat.

Ruffbus Syrdall – the new personalized electric shuttle service for the communes of Niederanven and Schuttrange
On February 28, 2022, the representatives of the communes of Niederanven and Schuttrange met at the “A Schommesch” multi-purpose center in Niederanven in the presence of the Director of the Public Transport Administration, Mr. Alex Kies, for the official inauguration of the new “Ruffbus Syrdall”.
As of March 1st, the call bus of the commune of Niederanven “Charly” will be merged with the “Syri-Express” of the commune of Schuttrange to form the joint “Ruffbus Syrdall”. This merger will enable a more efficient use of the two buses, which will serve the entire territories of both communes in their new design. In addition to the two communes, several stations are also served in the neighboring communes of Betzdorf, Contern and Sandweiler, as well as the “Rehazenter” and the “Hospital Robert Schuman” in Kirchberg.
The Ruffbus Syrdall is free of charge for the citizens of the communes Niederanven and Schuttrange. You can reserve your ride by calling 28 108 -39.
The use of electric buses therefore clearly underlines the commitment of the two communes to climate protection.

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Wie gefällt dir dieser Beitrag?

Geschrieben von gemengschetter

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Liesung an Zauberer um Schëtter Maart

Die März-Ausgaben sind da!