in

Ouverture Schëtter Chrëschtmaart

Schëtter Chrëschtmaart
10. – 12. Dezember 2021 zu Schëtter bei der Kierch

Org.: Club des Jeunes Schëtter, Amicale Neihaischen, Schëtter Musek, Schëtter Gesank, Amicale Pompjeeën Minsbech-Schëtter, Les Castors Schëtter, Lëtzebuerger Rousefrënn, Fraen a Mammen Schëtter, Elterevereenegung Schëtter, Schëtter Jugendhaus, Schëtter Theaterfrënn, Gemeinschaftsgaart de klenge Kéisecker

Wie gefällt dir dieser Beitrag?

Geschrieben von gemengschetter

Schreibe einen Kommentar

Die Januar-Ausgaben sind da!

20

Schëtter Maart 11.12.2021