in

Schëtter preparéiert Klimaziler fir 2030

Am Gemengerot vum 15. Juli 2020 huet de Schäfferot vu Schëtter seng Virstellungen zu Klimaziler op Gemengenniveau fir 2030 virgestallt. Dës Ziler ginn am Kader vun der Preparatioun vum Schëtter Klimapaktaktiounsplang a verschiddene Workshoppen diskutéiert, eventuell ugepasst an duerno am Gemengerot decidéiert. D’Ziler sinn aus insgesamt knapps iwwer 100 Indicateuren erausgesicht ginn. Si ëmfaasse verschidde Beräicher, wéi z.B. Verbräich (Offall, Waasser) op Gemengenniveau, Stroossebeliichtung, Veranstaltungen, Verbräich vun de Gemengegebaier (Energie, CO2, Waasser), Sanéierung an Neibau vu Gemengegebaier, Produktioun vun erneierbaren Energien, Mobilitéit a Weiderbildunge vun de Mataarbechter.

[FR]
Lors de la séance du conseil communal du 15 juillet 2020, le collège des bourgmetsre et échevins a présenté ses idées sur les objectifs climatiques au niveau communal pour 2030. Ces objectifs seront discutés dans le cadre de la préparation du plan d’action climatique de Schuttrange dans différents ateliers, éventuellement ajustés puis décidés en conseil municipal. Les cibles ont été sélectionnées parmi un peu plus de 100 indicateurs au total. Ils couvrent différents domaines, tels que par ex. la consommation (déchets, eau) au niveau communal, éclairage public, événements, consommation des bâtiments communaux (énergie, CO2, eau), réaménagement et nouvelle construction de bâtiments communaux, production d’énergies renouvelables, mobilité et formation du personnel.

[EN]
During the commune council meeting on July 15, 2020, the mayor and aldermen presented his ideas on the climate objectives at municipal level for 2030. These objectives will be discussed in the context of the preparation of the Schuttrange climate action plan in different workshops, possibly adjusted and then decided by the commune council. Targets were selected from just over 100 indicators in total. They cover different areas, such as for ex. consumption (waste, water) at municipal level, public lighting, events, consumption of municipal buildings (energy, CO2, water), redevelopment and new construction of municipal buildings, production of renewable energy, mobility and staff training.

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Wie gefällt dir dieser Beitrag?

Geschrieben von gemengschetter

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Die August-Ausgaben sind da!

LËTZEBUERG, DAT ASS VAKANZ!