MISELER OWEND zu MERTERT

De Musekstheaterveräin Rhäifränsch vu Maacher an den Ensemble Contrapunto vu Konz hun déi zahlreich Leit am Sall ënnert dem Motto Spaass a Freed un der Musek a Gesang  begeeschtert.

Dieser Beitrag wurde mit dem presss.lu Beitragsformular erstellt. Jeder kann mitmachen...

Kommentare