in

100 Vullenhaisercher fir Schëtter

http://FotoclubSchtter;SteveTroes;GemengSchtter

100 Vullenhaisercher fir Schëtter
Fir den Aarten- an Naturschutz zu Lëtzebuerg z’ënnerstëtzen, huet d’Gemeng Schëtter am Kader vun dem 100. Gebuertsdag vun der Associatioun “natur&ëmwelt” 100 Vullenhaisercher queesch duerch d’Gemeng opgehaangen. D’Vullenhaisercher sinn all mat Holz vun hei aus de Bëscher an der Ëmgéigend gebaut ginn.
A Presenz vun der Ministesch Carole Dieschbourg ass den 1. Abrëll 2021 d’Aweiung vun de Vullenhaisercher gefeiert ginn.
Mir hoffen, dass vill Villercherselteren eis Offer unhuelen a mir domat hinnen hëllefe kennen eng Famill ze grënnen.
Wann Dir e Vullenhaische gesitt, da géinge mir Iech bieden, de Villercher déi néideg Rou ze loosse fir hier Kleng opzezéien.
Merci am Viraus.
[Fotoen © Fotoclub Schëtter ; Steve Troes ; Gemeng Schëtter]

[FR] 100 nichoirs pour Schuttrange
Dans le cadre du 100e anniversaire de « natur&ëmwelt » a.s.b.l. et dans le but de soutenir la protection des espèces et de la nature au Luxembourg, la commune de Schuttrange a entrepris de suspendre une centaine de nichoirs un peu partout dans la commune. Les nichoirs ont été fabriqués avec du bois provenant des forêts des alentours.
Le 1er avril 2021, l’inauguration des nichoirs a été fêtée en présence de la ministre Carole Dieschbourg.
Nous espérons que les parents des oisillons à venir accepteront notre offre et pourront ainsi y loger leur petite famille.
Si vous apercevez un nichoir, nous vous prions de garantir la paix nécessaire aux oiseaux pour élever leurs petits en toute tranquillité.
Merci d’avance.
[Fotoen © Fotoclub Schëtter ; Steve Troes ; Gemeng Schëtter]

[EN] 100 nesting boxes for Schuttrange
Within the framework of the 100th anniversary of the non profit organisation “natur&ëmwelt” and in order to support the protection of species and nature in Luxembourg, the municipality of Schuttrange has undertaken to hang about 100 nest boxes throughout its territory. The nesting boxes have been made of wood from the surrounding forests.
On 1 April 2021, the inauguration of the nesting boxes was celebrated in the presence of Minister Carole Dieschbourg.
We hope that the parents of future young birds will accept our offer and be able to house their little families.
If you see a nesting box, please give the birds the quietness that they need for raising their young in peace.
Thank you in advance.
[Fotoen © Fotoclub Schëtter ; Steve Troes ; Gemeng Schëtter]

[DE] 100 Vogelnistkästen für Schüttringen
Um den Arten- und Naturschutz in Luxemburg zu unterstützen, hat die Gemeinde Schüttringen anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Vereinigung „natur&ëmwelt“ 100 Vogelnistkästen in der gesamten Gemeinde aufgehängt. Die Vogelnistkästen wurden alle aus Holz aus den Wäldern der Umgebung hergestellt. In Anwesenheit der Ministerin Carole Dieschbourg wurde am 1. April 2021 die Einweihung der Vogelnistkästen gefeiert.
Wir hoffen, dass viele Vogeleltern unser Angebot annehmen und wir ihnen so helfen, eine Familie zu gründen. Wenn Sie einen Vogelnistkasten sehen, möchten wir Sie bitten, den Vögeln die nötige Ruhe zu lassen, um ihre Jungen aufziehen zu können.
Vielen Dank im Voraus.
[Fotoen © Fotoclub Schëtter ; Steve Troes ; Gemeng Schëtter]

Wie gefällt dir dieser Beitrag?

Geschrieben von gemengschetter

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Die April-Ausgaben sind da!

Die Mai-Ausgaben sind da!