Holz vun hei

[LU] Holz vun hei
D’ Gemeng Schëtter setzt op lokaalt nohaltegt certifiéiert (FSC) Holz. Den Atelier vun der Gemeng huet insgesamt 4 néi Poubellen, 6 néi Bänken, 4 Picknicksdëscher mat Bänken aus lokalem Holz vum “Centre forestier Senningerberg”, deen sech och em d’ Schëtter Bëscher këmmert, hiergestallt an an der Gemeng opgestallt. Al Bänke ginn och systematesch mat lokalem Holz gefléckt.

[FR] Bois d’ici
La commune de Schuttrange s’appuie sur du bois local, durable et certifié (FSC). L’atelier communal a produit et mis en place un total de 4 nouvelles poubelles, 6 nouveaux bancs, 4 tables de pique-nique avec des bancs en bois local du “Centre Forestier Senningerberg”, qui est également responsable des forêts de la commune. Les anciens bancs sont systématiquement réparés avec du bois local.

[EN] Wood from here
The commune of Schuttrange relies on local, sustainable and certified wood (FSC). The communal workshop produced and arrayed 4 new dust bins, 6 new benches, 4 picnic tables with benches with local wood from the “Centre Forestier Senningerberg”, which is also responsible for the commune’s forests. The old benches are systematically repaired with local wood.

[DE ] Holz von hier
Die Gemeinde Schuttringen setzt auf lokales, nachhaltiges und zertifiziertes Holz (FSC). Die Gemeindewerkstatt hat insgesamt 4 neue Mülleimer, 6 neue Bänke, 4 Picknicktische und Bänke aus lokalem Holz vom „Centre Forestier Senningerberg“, das auch für die Wälder der Gemeinde verantwortlich ist, hergestellt. Alte Bänke werden systematisch mit lokalem Holz repariert.

Wie gefällt dir dieser Beitrag?

Geschrieben von gemengschetter

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

11

Europadag

Die Juli-Ausgaben sind da!