in

Plang mat – Een neie Duerfkär vu Schëtter – Workshop

Plang mat – Een neie Duerfkär vu Schëtter – Workshop
Op Grond vun der Invitatioun vum Schäfferot, sinn 2 Owender organiséiert ginn am Centre Culturel zu Minsbech, den éischten de 26. September an deen zweeten den 24. Oktober 2019. Wärend dëse Workshops hunn déi concernéiert Bierger hier Iddien an Iwwerleeunge matgedeelt an Diskussiounen iwwert de neien Zentrum vu Schëtter.
D’ Themen déi wärend der éischter Séance an Ugrëff geholl goufen waren déi folgend :

D’ Dreem an d‘ Wënsch an déi schlëmmsten Ängscht zu deem neien Zentrum
Déi positiv a negativ Punkten
4 Haaptthesen déi bei dësem éischte Workshop eraus komm sinn goufe wärend där zweeter Soirée diskutéiert:
D’ Natur
Veräinsliewen
Den Urbanismus an
De Verkéier
Dës 4 Themen sinn déi fundamental Elementer an den zukënftegen Erausfuerderungen fir den Urbanisteconcours.
Dank der Mataarbecht vun de Bierger an deenen 2 Workshoppen ass déi global Visioun iwwert d’Méiglechkeeten vun dëser Plaz vervollstännegt ginn.

———————————————————————————————————

Plang mat – Le nouveau centre de Schuttrange – Workshop

Suite à l’invitation du collège des bourgmestre et échevins, deux soirées conviviales et animées ont eu lieu au Centre Culturel de Munsbach, la première en date du 26 septembre, et la deuxième le 24 octobre 2019. Lors de ces soirées les habitants intéressés ont exprimé leurs idées et réflexions, mené les débats autour du nouveau centre de Schuttrange.

Les thèmes abordés durant la séance du premier workshop avec la population étaient les suivants :

– Les rêves et désirs et les pires craintes pour ce futur centre
– Les actuels points positifs et négatifs

Quatre thèmes principaux ayant découlé de ce premier Workshop, ont été discutés lors de la deuxième réunion :

Nature, vie associative, urbanisme et trafic.

Ces quatre thèmes constitueront les éléments fondamentaux des défis pour le concours d’urbanisme.

Grâce au travail des participants à ces deux workshops, la vision globale concernant les futurs atouts de ce lieu, a été complétée.

——————————————————————————————————-

Plang mat – New Schuttrange Centre Workshop

Following the invitation of the college of mayors and aldermen, two convivial and lively evenings were held at the Cultural Centre of Munsbach, the first on September 26, and the second on October 24, 2019. During these evenings the inhabitants concerned expressed their ideas and thoughts, led the debates around the new Schuttrange centre.

The topics discussed during the session of the first workshop with the population were as follows:

– The dreams and desires and the worst fears for this future centre.
– The positive and negative points

Four main themes arising from this first Workshop were discussed at the second meeting:

– Nature
– social life
– urbanism and
– traffic.

These four themes will be the fundamental elements of the future challenges for the urban planning competition.

Thanks to the work of the participants in these two workshops, the global vision concerning the assets of this place has been completed.

Wie gefällt dir dieser Beitrag?

Geschrieben von gemengschetter

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Aweiung vum Schëtter Treff

Suppe mit Basilikumpesto, Colonnata und roten Gambas