in

Aweiung vum Schëtter Treff

Aweiung vum Schëtter Treff

D‘ Kommissioun vun der Famill, dem Drëtten Alter an den Sozialen Uleies huet an Zesummenaarbecht mat der Integratiouns- an Chancëgläichheetskommissioun de Projet Schëtter Treff bei der Place de l´église (ënner der aler Schoul ) ob d‘Bee gesat.

Den 20. November huet de Buergermeeschter, den Här Jean- Paul Jost, zesumme mat de Schäffe Claude Marson an Serge Thein, de Membere vum Gemengerot a villen Awunner aus der Gemeng de neienTreff ageweit.

De Sall ass gemittlech ageriicht ginn, mat bequeme Fotellen , enger schéiner Bibliothéik gefëllt mat intressante Bicher, engem Computer mat Printer a ville Gesellschaftsspiller .

Den Treff ass all mëttwochs (ausser Feierdeeg) vun 15.00 bis 18.00 ob. Jiddereen ass wëllkomm fir bei bei enger Taass Kaffi oder Téi e gemittlechen Nomëtteg ze verbréngen.

Häerzlech wëllkomm um Schëtter Treff.

——————————————————————————————————

Inauguration du Schëtter Treff
La commission consultative de la Famille, du 3ième Âge et des Affaires sociales, en coopération avec la commission consultative de l’Intégration et de l’Égalité des Chances, a mis sur pied le projet « Schëtter Treff ».

L’inauguration a eu lieu le 20 novembre en compagnie de Monsieur le bourgmestre Jean-Paul Jost, des échevins Monsieur Claude Marson et Monsieur Serge Thein ainsi que de membres du conseil communal et des citoyens. La salle du « Schëtter Treff » est équipée de fauteuils confortables, d’une bibliothèque, d’un ordinateur avec imprimante et de jeux de société.

« Schëtter Treff » est ouvert chaque mercredi (sauf jours fériés) de 15h00 à 18h00. Tout citoyen est la bienvenue pour venir boire un café ou thé et de passer un après-midi agréable.

Soyez la bienvenue au Schëtter Treff

——————————————————————————————————

Inauguration of Schëtter Treff

The Consultative Commission on Family, Senior Citizens and Social Affairs, in cooperation with the Consultative Commission on Integration and Equal Opportunities, has set up the “Schëtter Treff” project.

The inauguration took place on November 20 with the Mayor Jean-Paul Jost, the Aldermen Claude Marson and Serge Thein, as well as members of the Municipal Council and citizens. The “Schëtter Treff” room is equipped with comfortable chairs, a library, a computer with printer and board games.

“Schëtter Treff” is open every Wednesday (except on public holidays) from 3pm to 6pm. Every citizen is welcome to come, have a cup of coffee or tea, and spend a pleasant afternoon.

Welcome to Schëtter Treff

Wie gefällt dir dieser Beitrag?

Geschrieben von gemengschetter

Schreibe einen Kommentar

GIPHY App Key not set. Please check settings

Sanktmartinsfeier bei den Dalheimer Guiden a Scouten

Plang mat – Een neie Duerfkär vu Schëtter – Workshop