in

E groussen Erfollech fir den Vide-Grenier den 13. Oktober 2019

E groussen Erfollech fir den Vide-Grenier den 13. Oktober 2019 zu Konsdrëf
Och dëst Joer erëm haten, bei extra summerlechen Temperaturen, d’Aussteller ewéi d’Visiteuren, vill Spaass a Begeeschterung beim Handelen gewisen. Fir jidderee war eppes derbäi.
Déi lokal Veräiner hunn dofir gesuergt dat och keen hongereg oder duuschtereg heem gaangen ass. Aus der Grenzregioun konnte mir och e puer Stänn begréissen, wat déi Saach nach méi spannend an interessant gemaach huet.
De Rendezvous fir d’nächst Joer ass geséchert.
Konsdrëfer Floukäpp a.s.b.l.

Babysitterausbildung in Mertert

Sanktmartinsfeier bei den Dalheimer Guiden a Scouten