in

En neien elektreschen Streetscooter fir d’Schëtter Gemeng

Nodeems d’ Gemeng Schëtter am Joer 2017 mam VW e-Golf hiren éischten Elektro-Auto kaf huet, ass de Fuerpark an Teschenzäit mat 2 VW e-UP!, en Nissan e-NV200 an e Streetscooter vergréissert ginn, vun deem de Schäfferot vun der Schëtter Gemeng en Donneschdeg, den 31. Oktober d’Schlësselen iwwerrrescht kritt huet.

Als engagéiert Klimapakt- a Klimabündnisgemeng, well Schëtter och an Zukunft weiderhin op elektresch Mobilitéit setzen a soumat d’Ëmwelt an d’ Natur schützen.

Wie gefällt dir dieser Beitrag?

Geschrieben von gemengschetter

Schreibe einen Kommentar

Scheckiwwerreeschung Nationalfeierdag 2019 zu Schëtter

Schéckiwwerreechung Ecole Fondamentale Roodt-Syr an Kenia Frënn